BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ NEDİR?

Başlangıç sermayesi desteği, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı kapsamında sunulmaktadır. Bu destekten yararlanmak için öncelikle bir ar-ge niteliği taşıyan projenin bulunması gereklidir. 

Proje sahibi kişi uygunluk kriterleri aşağıdaki gibidir;

 • Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar,
 • Öğretim elemanları

Yukarıdaki kriterleri sağlayan başvuru sahiplerinin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım giderleri için bir defaya mahsus verilir.

 

İşletme kuruluş giderleri nelerdir?

 • İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, İşletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi)
 • İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
 • İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
 • İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
 • İlgili odalara kayıt yaptırılması,
 • Mali müşavir ve muhasebeci ücreti

 

Başlangıç Sermayesi Desteği üst limiti 20.000 TL.’dir ve % 100 oran ile desteklenir.

 

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Projeleri Nasıl Değerlendirir?

 • Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, 
 • Mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki projeler desteklenir. 

Teklif Al